Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 12.1

12.1 Edukacja przedszkolna, RPO Lubelskiego

Zakończony 28.06.2016

Lista wniosków pozytywnie ocenionych - I posiedzenie KOP po procedurze odwoławczej

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w związku z uwzględnieniem protestu i skierowaniem wniosku do właściwego etapu oceny tj. przekazaniem projektu do dalszej weryfikacji skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach II posiedzenia KOP.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2017

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania EFS

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Czechowska 19, pok. nr 1

20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: 

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS  elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.1 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a)      Podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące, lub b)      Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych we współpracy z ww.).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.1 RPO WL.

W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:Typ 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.Typ 2: Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

bez ograniczeń

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

40 000 000,00 zł

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 12.1 Edukacja przedszkolna udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.