Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.2

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), województwo małopolskie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.12.2015

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że Komisja Oceny Projektów (PDF 303 KB) zakończyła ocenę formalno- merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr POWR.01.02.02-IP.15-12-003/15.

W dniu 31 marca 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował wyniki oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu. Dofinansowanie uzyskało 28 projektów.

w dniu 4 listopada 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaktualizował  Lista wniosków które uzyskały minimum 60 punktów i w każdej z ocenianych części wniosku minimum 60% możliwej do uzyskania liczby punktów z dnia 31.03.2016 r.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

II kwartał 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1,
30-107 Kraków

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 18 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy WUP w Krakowie, tj. od 8:00 do 16:00).

Wnioski składane są w wyżej wskazanym terminie :

a. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl

oraz

b. w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, opatrzonych pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku osobiście w siedzibie WUP w Krakowie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1,
30-107 Kraków
Dziennik Podawczy (parter)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

lub pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1,
30-107 Kraków

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

 • publiczne służby zatrudnienia;
 • Ochotnicze Hufce Pracy;
 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach niniejszego konkursu realizować można następujące typ operacji określony w SZOOP PO WER:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

1.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjnie):

 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;
 •  kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2.    Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży;
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży);
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5.    Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

 •  niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

6.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu. (pdf. 2MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

52 400 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu obowiązujący od dnia 26.11.2015 r. (pdf. 2MB)

Zmieniono następującą treści Regulaminu konkursu:

1.    Podrozdział 1.4, pkt 6 o dotychczasowym brzmieniu:
„Alokacja na konkurs obejmuje rezerwę finansową w wysokości 10 % wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne protesty wnioskodawców”,
 otrzymuje brzmienie:
 „Alokacja na konkurs obejmuje rezerwę finansową w wysokości 5 % wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne protesty wnioskodawców”.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i  załączników  nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu obowiązujący do dnia 26.11.2015 r.  (pdf. 2 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (zip. 9 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. (pdf. 1MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzory umów o dofinansowanie projektów stanowią Załączniki nr 12 (pdf. 1 MB) i Załącznik nr 13 (pdf. 1 MB) do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować:

na adres mailowy efs@wup-krakow.pl  

lub prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 42 40 737

Linki

Serwis Instytucji Pośredniczącej