Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.2

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 24.03.2016

Wyniki naboru opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wyniki naboru 7.11.2016

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 10.02.2017r.) - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 05.01.2017r.) - pobierz plik

Listę rankingowa po procedurze odwoławczej (z dnia 17.01.2017r.) - pobierz plik

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 7.11.2016r.) - pobierz plik

Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany na sierpień 2016r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,

al. Armii Krajowej 54,

50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać: 

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz 

w formie papierowej wydrukowanej w jednym egzemplarzu z systemu SOWA i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku:

osobiście w Punkcie Informacyjnym Dolnośląskiego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Filia we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 54, tj. pokoju nr 100 I piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

lub

kurierem lub pocztą na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER, tj. instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

- publiczne służby zatrudnienia,

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- agencje zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe,

- instytucje dialogu społecznego,instytucje partnerstwa lokalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujący typ projektów:Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3.instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5.instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (środki UE i ewentualne współfinansowanie ze środków budżetu państwa) wynosi 95%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

43 156 534 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu wersja aktualna

Załączniki do konkursu wersja aktualna

Informacja o zmianach w  regulaminie z dnia 14.03.2016r.

 

Regulamin konkursu (wersja archiwalna z 12.02.2016r.)

Załączniki do regulaminu konkursu (wersja archiwalna z 12.02.2016r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzory umów o dofinansowanie stanowią załączniki nr 6, 7 oraz 8 do regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy uzależnione jest od sposobu rozliczania wydatków w projekcie).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: www.power.dwup.pl

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu (cześć 1) - pobierz plik

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu (cześć 2) - pobierz plik


Pytania indywidualne można kierować na adres: promocja@dwup.pl lub telefonicznie: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376.

Spotkania informacyjne:

26 lutego 2016r. - Wałbrzych - formularz zgłoszeniowy

1 marca 2016r. - Wrocław - formularz zgłoszeniowy

Linki

Strona internetowa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęcona wdrażaniu PO WER www.power.dwup.pl