Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.2

ZMIANA TERMINU 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 7.07.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza wyniki naboru.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2020

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawcy zobowiązani są przygotować wniosek aplikacyjny i złożyć go za pomocą systemu SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/) w ramach utworzonego przez IOK naboru

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są beneficjenci spełniający następujące wymagania (zgodnie z kryterium dostępu):

– działają jako organizacja pozarządowa (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) lub jako agencja zatrudnienia

– w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat (w okresie ostatnich 6 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) prowadziły działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa śląskiego.

– posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty z zakresu kompleksowej aktywizacji zawodowej.

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
– identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: 
– kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
– nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
– nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
– wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): 
– wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
– wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
– niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

56 050 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku

Link do strony naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do załączników do regulaminu konkursu (aktualne oprócz nr 2, 10, 11, 13 i 15)

Link do załączników do regulaminu konkursu (nr 2, 10, 13 i 15 - wersja 2 z 20 kwietnia 2020, aktualne oprócz załącznika nr 2)

Link do załączników nr 2 i 11 do regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do załączników do regulaminu konkursu (aktualne oprócz nr 2, 10, 11, 13 i 15)

Link do załączników do regulaminu konkursu (nr 2, 10, 13 i 15 - wersja 2 z 20 kwietnia 2020, aktualne oprócz załącznika nr 2)

Link do załączników nr 2 i 11 do regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup-katowice.pl

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach