Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.2

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.09.2020 do 18.09.2020

W dniu 31.07.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił konkurs  nr POWR.01.02.01-IP.14-26-003/20

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2020-11-17

Miejsce składania wniosków

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce

tel. (041) 36 41625, (041) 3641 624, (041) 3641 650

e-mail: wup@wup.kielce.pl

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć:wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój (SOWA)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu dla Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:  

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.14-26-003/20 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 84,28 %.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 5% - w części dofinansowania pomniejszonego o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego. Pozostałą kwotę stanowią środki budżetu państwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN i jest uzależniona od aktualnego kursu Euro na dzień podpisywania umów

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.01.02.01-IP.14-26-003/20 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały określone w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.14-26-003/20 

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce

tel. (041) 36 41625, (041) 3641 624, (041) 3641 650

e-mail: wup@wup.kielce.pl

Linki

Pełna dokumentacja dotycząca naboru nr POWR.01.02.01-IP.14-26-003/20