Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.2

1.2 Sektorowe programy B+R - INNOSHIP II, Inteligentny Rozwój

Zakończony 16.09.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 17 czerwca 2019 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link)od 17 czerwca do 16 września 2019  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw),
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

60 mln PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:   

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów,wskaźniki, budżet projektu) na adres: innoship-finanse@ncbr.gov.pl
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres innoship@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonów: (0-22) 39 07 451, (0-22) 39 07 210 oraz (0-22) 39 07 385.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie→Program Operacyjny Inteligentny Rozwój→Aktualne nabory→ Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R→ Konkurs 3/1.2/2019 INNOship-II