Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.2

1.2 Sektorowe programy B+R IUSER, Inteligentny Rozwój

Zakończony 28.02.2017

Wyniki naboru

Lista rankingowa

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Ogłoszenie wyników oceny nastąpi w przeciągu 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP. Link do sytemu informatycznego IP jest aktywny od 21 listopada 2016  r.  

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP jest możliwe po wejściu na stronę internetową od dnia 21 listopada 2016 r. do 28 lutego 2017 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Nie dotyczy.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 125 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie NCBR.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR:

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: iuser-finanse@ncbr.gov.pl.
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: iuser@ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 267, (22) 39 07 448.

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122016iuser/