Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.2

1.2 Sektorowe programy B+R GAMEINN, Inteligentny Rozwój

Zakończony 16.08.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 3/1.2/2016/POIR w ramach  Programu sektorowego GAMEINN, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie dłużej niż 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 1 czerwca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).  

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Nie dotyczy

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 80 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie NCBR.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: gameinn-finanse@ncbr.gov.pl
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: gameinn@ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 172., (22) 39 07 459.

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3122016gameinn/