Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 2.03.2017

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

lipiec 2017r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pli przesyła do IOK.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy(w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF i zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie ZIT WrOF.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:  

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)

b) zakupie i dostosowaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów dokonuje się na podstawie zatwierdzonych Uchwałą Nr 45/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z 26 października 2016 r.„Kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”. Kryteria wyboru stanowią zał. 3 do SZOOP RPO WD, który dostępny jest na stronie internetowej DIP.Kryteria dla Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.2, Schemat 1.2 A stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.Tylko wniosek który:

  • w wyniku przeprowadzonej punktowanej oceny merytorycznej uzyska nie mniejniż 15% punktów (tzn. nie mniej niż 3 pkt.7) możliwych do zdobycia napodstawie kryteriów merytorycznych ogólnych, otrzyma pozytywną ocenęmerytoryczną;
  • w wyniku przeprowadzonej punktowanej oceny merytorycznej uzyska nie mniejniż 25% punktów (tzn. nie mniej niż 5 pkt8) możliwych do zdobycia napodstawie kryteriów merytorycznych specyficznych, otrzyma pozytywną ocenęmerytoryczną;
  • w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF uzyska conajmniej 15% punktów (tzn. 5,7 pkt.) możliwych do zdobycia, otrzymapozytywną ocenę.

Kryteria wyboru projektów - 1.2.2 A (PDF 557 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

80% wydatków kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

13 913 569 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu - 1.2.2 A (PDF 622 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie - 1.2.2 A (DOCX 128 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie - 1.2.2 A (PDF 661 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje na temat procedur odwoławczej znajduje się w pkt. 15 Regulaminu Konkursu 1.2.2 A (PDF 622 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.dip@umwd.pl

oraz

zit@um.wroc.pl (w zakresie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Linki

Strona Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (www.dip.dolnyslask.pl)

Strona Gminy Wrocław pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej:

http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852

i

http://www.wroclaw.pl/zit-wrof)