Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny/1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 30.09.2021

30 grudnia 2021 r. Dolnośląska Instytucja opublikowała wyniki konkursu. 

Wyniki naboru

Wyniki konkursu (ocena merytoryczna):  

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (lista projektów ocenionych pozytywnie) (XLS 579 KB)– 30.12.2021

Skład KOP (XLS 90 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 02.08.2021 r. do godz. 15:00 dnia  30.09.2021 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 02.08.2021 r. do godz. 15:00 dnia  30.09.2021 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

  • przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub
  • przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wnioski należy składać w języku polskim. Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: maciej.syrek@dip.dolnyslask.pl.

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów oraz Partnerów (zwanymi dalej grantodawcami):

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs jest skierowany do beneficjentów - grantodawców z obszaru całego województwa.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w tym schemacie – grantobiorcami będą MŚP posiadający siedzibę/oddział/filię/zakład* (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) na terenie województwa dolnośląskiego.

Projekt grantowy musi zakładać oferowanie MŚP dwóch rodzajów wsparcia:

1) konsultacje i doradztwo udzielane przez grantodawcę w zakresie dot. np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu.

Powyższe wsparcie świadczone będzie przez grantodawcę jako wsparcie niefinansowe (realizujące wskaźnik:  Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) [Przedsiębiorstwa]).

2) wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywane przez grantobiorcy przez grantodawcę  – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP: usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

  • opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,
  • wykonanie testów wdrożeniowych,
  • wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
  • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.

UWAGA: Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt technologiczny może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Rezultatem skorzystania ze wsparcia w Schemacie 1.2.C.b ma być między innymi:

– zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych;

– ulepszenie produktu, posiadanej technologii.

Realizacja projektu grantowego ma umożliwić przyznanie bonów/grantów jedynie projektom, których realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej, a także projektom wpisującym się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych specjalizacji określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 przyjętej uchwałą  nr 3270/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r.

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 dostępna jest na stronie internetowej DIP: http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami.html

UWAGA: Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER].

 

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w tym schemacie – grantobiorcami będą MŚP posiadający siedzibę/oddział/filię/zakład* (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów (DOCX 63 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu grantowego wynosi: do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów kwalifikowalności wydatków dla projektów grantowych wynikających z zał. nr 7 do SZOOP). 

Co najmniej 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie grantowym muszą stanowić wydatki przeznaczone na  granty i nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych muszą stanowić wydatki nieprzeznaczone na granty.

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.2, Podziałania 1.2.1, Typ 1.2.Cb przewidziano: 

7 338 641,00  EUR (34 463 725,86  PLN*, kurs  4,6962  ** na grudzień 2021 r.)

* w tym na procedurę odwoławczą zabezpiecza się kwotę 340 000,00 EUR.

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia naboru.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

 

Regulamin konkursu (DOCX 165 KB) - aktualizacja 21.12.21 r.

Regulamin konkursu (DOCX 195 KB)

Więcej informacji znajduje się na: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1623-1-2-c-b-uslugi-dla-przedsiebiorstw-bon-na-innowacje-421-22.html 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 464 KB) 

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 191 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.2, Podziałaniu 1.2.1, Typ 1.2 C.b można kierować poprzez następującą instytucję:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

- e-mail: info.dip@umwd.pl

- telefon: 71 776 58 13

- bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wrocław

Linki

Informacje dot. konkursu 1.2 C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” znajdują się na http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1623-1-2-c-b-uslugi-dla-przedsiebiorstw-bon-na-innowacje-421-22.html