Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny / Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 9.01.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017

Miejsce składania wniosków

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR -dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP w ramach niniejszego konkursu w terminie: od godz. 8.00 dnia 18-11-2016 r. do godz. 15.00 dnia 09-01-2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto: Do siedziby DIP należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Grantodawcy wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 09-01-2017r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów „grantowych” w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy beneficjentów (zwanymi Grantodawcami:

1) Jednostki samorządu terytorialnego;

2) Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym organizacje pozarządowe.

 

Grantodawca – beneficjent (zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013) udzielający grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego przez grantobiorców. Grantodawca nie może być jednocześnie Grantobiorcą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Projekty grantowe mają dotyczyć działań prowadzących do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali).

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w tym schemacie – Grantobiorcami będą MŚP z obszaru całego województwa.

Projekt grantowy musi zakładać oferowanie MŚP dwóch rodzajów wsparcia:

1. konsultacje i doradztwo udzielane przez Grantodawcę w zakresie dot. np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu.Powyższe wsparcie świadczone będzie przez Grantodawcę jako wsparcie niefinansowe.

2. wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywane przez Grantodawcę Grantobiorcy – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP:

 audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.

 usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

- opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,

- wykonanie testów wdrożeniowych,

- wykonanie analiz przedwdrożeniowych,

- prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

 

Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Rezultatem skorzystania ze wsparcia w Schemacie 1.2.C.b ma być między innymi:

– zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych;

– ulepszenie produktu, posiadanej technologii.

 

UWAGA:Wykonawcą usługi (świadczonej dla MŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Grantodawca nie może być jednocześnie Grantobiorcą i/lub wykonawcą usługi.

Jeden Grantobiorca, może złożyć tylko jeden wniosek o grant.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 720 980 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Komunikat z dnia 29.12.2016 r. 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu naboru DO 9 STYCZNIA 2017 ROKU.

Zmiana terminu wynika z ustanowienia tzw. przerwy technologicznej dla systemu SNOW w terminie od 31.12.2016 od godz. 16:00 do 02.01.2017 do godz. 16:00. Przerwa technologiczna oznacza wyłączenie dostępu do sytemu SNOW dla Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległa dokumentacja konkursowa (zmiana dotyczy tylko terminu zakończenia naboru): regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie.

 

Regulamin konkursu - aktualizacja 29.12.2016 r.

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Grantodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.2, Podziałania 1.2.1, Schematu 1.2.C.b można kierować poprzez e–maila: info.dip@umwd.pl

Linki

Strona Instytucji Organizującej Konkurs - http://dip.dolnyslask.pl/