Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji. Konkurs nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/21, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 21.09.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w systemie LSI MAKS2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym).

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie konkursu – decyduje data nadania. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty, które przyczyniają się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe, znacząco ulepszone usługi.

Wsparcie skierowane jest na następujące typy projektów:

TYP 2: Proces przedsiębiorczego odkrywania, tj. opracowanie Programu Rozwoju wraz z diagnozą określonego sektora, dziedziny gospodarki, jako potencjalnej regionalnej inteligentnej specjalizacji poprzez realizację działań animacji współpracy interesariuszy systemu innowacji (w tym nauki i biznesu). Priorytetowo w tym poddziałaniu traktowane są projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie ze środków funduszy strukturalnych w latach 2007–2013.
Preferencje uzyskają projekty o największym udziale wkładu prywatnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

310 823,89 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl,

lub nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

lub tel. 89 521 96 36, 89 521 93 97, 89 521 96 26, 89 521 96 41, 89 521 96 54, 89 521 93 72, 89 521 96 06.

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją naboru

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020