Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckiego

Zakończony 4.12.2017

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu: Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w związku z przyjętą w dniu 22 grudnia 2020 r., przez Zarząd Województwa Mazowieckiego informacją, możliwy okres realizacji projektu w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-068/17  nie może przekroczyć 30 czerwca 2021 r. (publikacja 18.06.2021)

 

MJWPU dnia 29.08.2018 i 26.09.2018 opublikowała wyniki naboru.

Wyniki naboru 26.09.2018

Lista projektów wybranych do dofinansowania (zaktualizowana, publikacja 26.09.2018)

Lista ze składem KOP (publikacja 26.09.2018)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 29.08.2018)

Lista ze składem KOP (publikacja 31.07.2018)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są  mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą:

- inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług; 

- stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 000 000 EUR 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny regulamin konkursu(publikacja 10.07.2020)

Karta zmian do zaktualizowanego konkursu (publikacja 10.07.2020)

Regulamin konkursu Nieaktualny

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: 03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie: 06 - 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce: 07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15; 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku: 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu: 26-610 Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12. 

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt - godz. 8.30-15.30; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych.

W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru. Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM. Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Linki

Link do strony konkursu: 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego