Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPSW.01.02.00-IZ.00-26-354/22, RPO Świętokrzyskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2022 do 22.07.2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs

ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.01.02.00-IZ.00-26-354/22 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Typ projektów: Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2022

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, IV piętro, pokój 414.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, IV piętro, pokój 414.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia:

30 czerwca 2022 roku do 22 lipca 2022 roku 

(ostatniego dnia naboru wnioski będzie można przesyłać do godz. 15.00).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju  (IV piętro – pok. 414), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 22 lipca 2022 roku złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-354/22  są:

* mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

* duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie na projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, w procesie biznesowym) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego walidacji. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

* prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

* prowadzeniu prac rozwojowych,

* opracowaniu linii pilotażowych (eksperymentalnej i niekomercyjnej),

* opracowaniu demonstracyjnych prototypów,

* walidacja danego rozwiązania.

Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania takich prac na rzecz beneficjenta.

Wsparcie projektów w zakresie realizowania badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych udzielane będzie jako pomoc publiczna na projekty badawczo-rozwojowe na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r., poz.1075).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 489 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) dla części projektu dotyczącej badań przemysłowych i prac rozwojowych wynosi:

Tabela (JPG 31 KB)

Powyższe zestawienie uwzględnia zwiększoną intensywność pomocy wyliczoną w następujący sposób:

a)      o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw;

b)      o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

* projekt zakłada efektywną współpracę:

-        między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub

-        między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

* wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 7 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 687 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 108 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 185 KB)

Pozostałe dokumenty (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze znajdują się w Regulaminie konkursu (PDF 687 KB)

Pytania i odpowiedzi

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki – 41 365 81 42, 41 365 81 43, 41 365 81 46, 41 365 81 45, 41 365 81 31, 41 365 81 44

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 15, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku - Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36 (I piętro galerii Panorama), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel.: 41 378-12-06, 41 370-97-17VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu. 

Linki

Ogłoszenie konkursu na stronie RPOWŚ 2014-2020