Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPSW.01.02.00-IZ.00-26-355/22, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 22.07.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2022

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Inwestycji i Rozwoju  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, IV piętro, pokój 414.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Departamentu Inwestycji i Rozwoju  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, IV piętro, pokój 414.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy składać poprzez LSI od dnia:30 czerwca 2022 roku do 22 lipca 2022 roku 

(w ostatnim dniu naboru, wnioski będzie można przesyłać do godziny 15:00).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju  (IV piętro – pok. 414), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 22 lipca 2022 roku złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15:00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 1 Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-355/22 są:

* mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

* duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie obejmujące zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Oznacza to wsparcie:           

na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Możliwe będzie wsparcie obejmujące inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.   Wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej będzie udzielane jako pomoc publiczna na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2021 poz.2422).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 353 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania  zakupu infrastruktury B+R projektu w przypadku projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

* dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowalnych,

* dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych,

* dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 8 000 000,00 PLN

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 724 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 457 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 535 KB)

Pozostałe dokumenty  (ZIP 8 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze znajdują się w Regulaminie konkursu (PDF 724 KB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-355/22 w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki  – 41 365 81 42, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 57, 41 365 81 31, 41 365 81 44, 41 365 81 43

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 15, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),

Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku - Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36 (I piętro galerii Panorama), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel.: 41 378-12-06, 41 370-97-17

Linki

Ogłoszenie konkursu na stronie RPOWŚ 2014-2020