Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.04.2021 do 27.07.2021

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs podzielony jest na rundy. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to: • wrzesień 2021 r. dla 1 rundy; • październik 2021 r. dla 2 rundy; • listopad 2021 r. dla 3 rundy

Miejsce składania wniosków

Instytucją Organizującą Konkurs jest: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf, 1,3 MB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 30 kwietnia 2021r.(dzień otwarcia naboru) do dnia 27 lipca 2021r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczające, że warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania Umowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM wsparcie obejmuje:

Komponent badawczo-rozwojowy:

1. Usługi badawczo-rozwojowe

Typ 1: usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu

Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania

2. Usługi proinnowacyjne (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi typu 1-2):

Typ 3: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu

Typ 4: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań

Typ  5: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej

Komponent wdrożeniowy:

1. Zakup nowych środków trwałych i/lub,

2. Wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu (.pdf, 778 KB).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf, 574 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

  • 85 %

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoc inwestycyjna:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

  • 15%.

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoc inwestycyjna:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 55%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

  • 500 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 30 992 686,43 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 778 KB).

Załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 7,8 MB).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 1,3 MB).

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 343 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (.pdf, 1,1 MB).

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 3 MB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 711 KB).

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 14.05.2021 (.pdf, 594 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00).

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

1)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem.chrzanow@umwm.malopolska.pl,

2)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem.nowysacz@umwm.malopolska.pl,

3)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem.nowytarg@umwm.malopolska.pl,

4)    Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl.