Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

Zakończony 27.07.2021

10.09.2021

Informacja o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków 

Zgodnie z §26 ust. 4 Regulaminu konkursu oraz Podrozdziałem 2.2 ust. 2 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (dalej Regulamin KOP) stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach (np. duża liczba wniosków) termin oceny może zostać przedłużony decyzją Dyrektora IOK. 

Uwzględniając, iż w ramach 3 rundy naboru (tj. w terminie od 1 lipca 2021r. do 27 lipca 2021r.) złożonych zostało 150 wniosków o dofinansowanie projektów oraz konieczność jednoczesnej koordynacji dalszej oceny w ramach dwóch poprzednich rund naboru, termin oceny formalnej wniosków złożonych w ramach 3 rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 zostaje przedłużony o kolejne 14 dni kalendarzowych z zastrzeżeniem zapisów ust. 10 Podrozdziału 2.2 Regulaminu KOP.

18.08.2021

Informacja o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków

Zgodnie z §26 ust. 4 Regulaminu konkursu oraz Podrozdziałem 2.2 ust. 2 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (dalej Regulamin KOP) stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach (np. duża liczba wniosków) termin oceny może zostać przedłużony decyzją Dyrektora IOK.

Uwzględniając, iż w ramach 3 rundy naboru (tj. w terminie od 1 lipca 2021r. do 27 lipca 2021r.) złożonych zostało 150 wniosków o dofinansowanie projektów oraz konieczność jednoczesnej koordynacji dalszej oceny w ramach dwóch poprzednich rund naboru, termin oceny formalnej wniosków złożonych w ramach 3 rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 zostaje przedłużony o 24 dni z zastrzeżeniem zapisów ust. 10 Podrozdziału 2.2 Regulaminu KOP.

Wyniki naboru

06.04.2022

Informacja w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, runda 3.

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej w odniesieniu do projektów złożonych w ramach 3 rundy naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 kwietnia 2022 r., Uchwałą nr 479/22, dokonał wyboru do dofinansowania pięciu pozytywnie ocenionych projektów. W związku z powyższym, zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf, 725 KB) w ramach wskazanej rundy naboru.  

Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip 1,3 MB) , które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty zostały umieszczone na liście podstawowej, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (449.pdf, )

04.02.2022

Informacja w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, runda 1 oraz runda 2.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 lutego 2022 r. uchwałą nr 86/22 dokonał wyboru do dofinansowania dwóch projektów ocenionych pozytywnie w ramach procedury odwoławczej, runda 1. Dwa projekty zostały umieszczone na liście podstawowej(.pdf, 654 KB).

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 lutego 2022 r. uchwałą nr 87/22 dokonał wyboru do dofinansowania dwóch projektów ocenionych pozytywnie w ramach procedury odwoławczej, runda 2. Dwa projekty zostały umieszczone na liście podstawowej(.pdf, 664 MB).

Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów(.zip, 1,3 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty umieszczone zostały na liście podstawowej indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. 

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów(.pdf, 449 KB).

15.12.2021

Informacja w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, 3 runda.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 14 grudnia 2021 r. uchwałą nr 1833/21 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach 3 rundy naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 36 projektów ocenionych pozytywnie – umieszczonych na liście podstawowej(pdf. 698 KB). 

Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów(zip. 1,3 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty umieszczone zostały na liście podstawowej indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem niespełnienia kryteriów wyboru oraz pouczenie o prawie wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów(pdf. 449 KB) .

19.10.2021

Informacja w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, 2 runda.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 19 października 2021 r. uchwałą nr 1492/21 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach 2 rundy naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 22 projektów ocenionych pozytywnie – umieszczonych na liście podstawowej (.pdf, 651 KB).

Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1,3 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty umieszczone zostały na liście podstawowej indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem niespełnienia kryteriów wyboru oraz pouczenie o prawie wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 449 KB).

24.09.2021

Informacja w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, 1 runda.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 23 września 2021 r. uchwałą nr 1354/21 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach 1 rundy naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 19 projektów ocenionych pozytywnie – umieszczonych na liście podstawowej(.pdf, 654 KB).

Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów(.zip, 1,3 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty umieszczone zostały na liście podstawowej indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem niespełnienia kryteriów wyboru oraz pouczenie o prawie wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów(.pdf, 448 KB).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs podzielony jest na rundy. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to: • wrzesień 2021 r. dla 1 rundy; • październik 2021 r. dla 2 rundy; • listopad 2021 r. dla 3 rundy

Miejsce składania wniosków

Instytucją Organizującą Konkurs jest: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf, 1,3 MB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 30 kwietnia 2021r.(dzień otwarcia naboru) do dnia 27 lipca 2021r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczające, że warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania Umowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM wsparcie obejmuje:

Komponent badawczo-rozwojowy:

1. Usługi badawczo-rozwojowe

Typ 1: usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu

Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania

2. Usługi proinnowacyjne (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi typu 1-2):

Typ 3: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu

Typ 4: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań

Typ  5: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej

Komponent wdrożeniowy:

1. Zakup nowych środków trwałych i/lub,

2. Wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu (.pdf, 778 KB).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf, 574 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

  • 85 %

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoc inwestycyjna:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

  • 15%.

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoc inwestycyjna:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 55%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

  • 500 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 30 992 686,43 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

01.06.2021

W związku ze zgłaszanymi sygnałami ze strony potencjalnych Wnioskodawców po ogłoszeniu konkursu w dniu 1 czerwca 2021r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 714/21 dotyczącą zmiany Regulaminu konkursu. Zmiany dotyczą umożliwienia wcześniejszego finansowania komponentu wdrożeniowego w projekcie, bez konieczności zakończenia realizacji całego komponentu B+R. Finansowanie części wdrożeniowej projektu będzie możliwe po zrealizowaniu z sukcesem usług B+R, bez konieczności wykazania pełnej realizacji usług proinnowacyjnych, jeżeli takie zostaną przewidziane we wniosku o dofinasowanie. Zmianie uległ Regulamin konkursu (.pdf, 791 KB) wraz z załącznikami nr 3 tj. Regulamin systemu e-RPO (.pdf, 569 KB) oraz załącznikiem nr 6 tj. Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 953 KB).Szczegółowy zakres zmian jest wskazany w niniejszym wykazie zmian (.pdf, 586 KB).

 

Regulamin konkursu (.pdf, 791 KB) - wersja obowiązująca od 2 czerwca 2021 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 778 KB) - wersja obowiązująca do 1 czerwca 2021 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 8,2 MB) - wersja obowiązująca od 2 czerwca 2021 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 7,8 MB) - wersja obowiązująca do 1 czerwca 2021 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 1,3 MB).

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 343 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (.pdf, 953 KB) - wersja obowiązująca od 2 czerwca 2021 r.

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (.pdf, 1,1 MB) - wersja obowiązująca do 1 czerwca 2021 r.

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 3 MB)  

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 711 KB).

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 14.06.2021 (.pdf, 651 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00).

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

1)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem.chrzanow@umwm.malopolska.pl,

2)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem.nowysacz@umwm.malopolska.pl,

3)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem.nowytarg@umwm.malopolska.pl,

4)    Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl.