Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.2

1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.2 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Małopolskiego

Zakończony 30.01.2018

 

Wyniki naboru 11.09.2018

11.09.2018

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”- konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 11 września 2018 r., uchwałą nr 1676/18 dokonał wyboru do dofinansowania 4 projektów ocenionych pozytywnie w związku z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 277 749,27 zł.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.  

Poniżej, w plikach do pobrania:
- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf 193 KB),
- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf 216 KB),
- wzory formularzy i załączników niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.pdf 1,9 MB).

 

30.05.2018   

Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” - konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17   

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 maja 2018 r., uchwałą nr 930/18 dokonał wyboru do dofinansowania 19 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej (360,59 KB).   

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.   

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 216,17 KB).   

Poniżej, w plikach do pobrania:   
- Lista projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 360,59 KB)   
- Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 216,17 KB)   
- Harmonogram składania wniosków o płatność (.xls, 296,50 KB)   
- Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę (.doc, 103,00 KB)   
- Oświadczenie dotyczące realizacji projektu (.doc, 68,50 KB)   
- Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (.doc,  220,50 KB)   
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx, 123,34 KB)   
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (.xlsx, 108,76 KB)   
- Wzory załączników do umowy o dofinansowanie(.zip, 1,2 MB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu maj 2018 r

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 1131-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 31 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 stycznia 2018 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).  

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1.    Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

2.    Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj: 

A) projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 84 864 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Zmiana Regulaminu konkursu 

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 43/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu.

Przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu brzmienia Regulaminu konkursu do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dotyczy podrozdziału 2.2 i odnosi się do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Wnioskodawcy).

Regulamin konkursu (.pdf,656KB) wersja obowiązująca od 12.01.2018, aktualna

Regulamin konkursu (.pdf, 656KB), wersja obowiązująca do 11.01.2018

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf,  KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania oraz Instrukcją dotyczącą minimalnego zakresu agendy/planu wykorzystania infrastruktury badawczo – rozwojowej (.pdf,  KB)

Wzory załączników do wniosku dofinansowanie (.zip, 443 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf,  KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf,  KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf,  KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf,  KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem potestu (.pdf,  KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf,  KB)

Załącznik nr 9 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf,  KB)

Załącznik nr 10 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.docx, 24,24 KB)

Załącznik nr 11 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu - obowiązujący od 24.07.2018 r. (.docx, 24,30 KB)

Załącznik nr 11 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (.pdf,  KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu. Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.-pt. 8:00 – 16:00. Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:1)

  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 616 03 91, (32) 616 03 92, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,2)
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,3)
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,4)
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Linki

http://www.rpo.malopolska.pl/