Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.4

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs, RPO Śląskiego

Zakończony 30.06.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza wyniki naboru.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2020

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

Sposób składania wniosków

Wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl), a następnie w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z wykorzystaniem:a) platformy SEKAP (https://www.sekap.pl) ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) wskazując w temacie/treści wiadomości pełny numer wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone zostały w regulaminie konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 682 113,60 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku

Link do strony naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w regulaminie konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup-katowice.pl

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach