Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.3

11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 19.08.2016

Wyniki naboru 24.10.2016

Informujemy, że dnia 24 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/16. W ramach konkursu dwa projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania. 

lista_projektow_11_3_.pdf (PDF, 185 KB)

lista_czlonkow_kop_11.pdf (PDF, 428 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki SpołecznejUrzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej posiadający/e akredytację lub nieposiadający/e akredytacji (o ile uzyska/ją taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu) z wyłączeniem:

- osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

- podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.);

- podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 769);

- podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych, w tym m.in.

a) wspieranie tworzenia grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i udzielania im niezbędnego wsparcia doradczego;

b) czasowe udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach działalności inkubatorów przedsiębiorczości społecznej;

c) szkolenia ogólne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;

d) doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w ramach ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz inkubatorów przedsiębiorczości), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek;

e) dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;

f) wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach społecznych i pomoc w tworzeniu biznesplanu;

g) prowadzenie badań nisz rynkowych;wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej i paktów na rzecz ekonomii społecznej.

 

2. Dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące  do zatrudnienia, w tym:

a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jego członków;

b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;

c) wsparcie psychologiczne, zwiększające zdolność do wspólnego, efektywnego działania członków grupy założycielskiej przedsiębiorstwa społecznego;

d) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na założenie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej jednak niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na:

  • założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;
  • zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych;

e) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres do 12 miesięcy na:

  • założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;
  • zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych.

3. Dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych, w tym:

a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w podmiocie ekonomii społecznej, a w przypadku osób przystępujących do istniejących przedsiębiorstw społecznych, dodatkowo wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jego członków;

b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna podmiotu ekonomii społecznej, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;

c) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na przystąpienie lub zatrudnienie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej jednak niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną;

d) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres do 12 miesięcy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne (PDF 3 MB) oraz w regulaminie konkursu (PDF 2 MB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%. Poziom ten pomniejsza się o wniesiony przez beneficjenta wkład własny. Wsparcie finansowe EFS wynosi 85%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

21 513 319,17 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

 

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 472 KB)

Załącznik nr 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków (PDF 606 KB)

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych (PDF 459 KB)

Załącznik nr 6 Karta oceny wymogów formalnych (PDF 358 KB)

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów merytorycznych (PDF 943 KB)

Załącznik nr 8 Kryteria wyboru projektów (wymogi formalne) w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne (PDF 956 KB)

Załącznik nr 9 Kryteria wyboru projektów (kryteria formalne) w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne (PDF 1000 KB)

Załącznik nr 10 Kryteria wyboru projektów (kryteria merytoryczne) w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne (PDF 1 MB)

Załącznik nr 11 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych – minimalny zakres (PDF 352 KB)

Załącznik nr 12 Umowa o przyznanie środków finansowych – minimalny zakres (PDF 199 KB)

Załącznik nr 13 Formularz Rekrutacyjny – minimalny zakres (PDF 368 KB)

Załącznik nr 14 Regulamin przyznawania środków finansowych – minimalny zakres (PDF 249 KB)

Załącznik nr 15 Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego - minimalny zakres (PDF 176 KB)

Załącznik nr 16 Biznesplan - minimalny zakres (PDF 1 MB)

Załącznik nr 17 Wymagania dotyczące oceny biznesplanu – minimalny zakres (PDF 183 KB)

Załącznik nr 18 Umowa o przyznanie środków finansowych – minimalny zakres (PDF 434 KB)

Załącznik nr 19 Karta oceny merytorycznej biznesplanu – minimalny zakres (PDF 459 KB)

Załącznik nr 20 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (PDF 410 KB)

Załącznik nr 21 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – minimalny zakres (PDF 644 KB)

Załącznik nr 22 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – minimalny zakres (PDF 592 KB)

Załącznik nr 23 Umowa o udzielenie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego – minimalny zakres (PDF 466 KB)

Załącznik nr 24 Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (PDF 192 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 258 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1022 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17,  10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony: 89 512 54 82/83/85/86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony 55 620 09 13/14/16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony: 87 734 11 09/10, 87 610 07 77

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie instytucji organizującej konkurs.