Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 11.3

11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 30.05.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2022

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia Departament Oceny Inwestycji ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • Dokumentacja aplikacyjna może zostać przekazana do IOK wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem udostępnionego ”Systemu do składania wniosków” zwanego dalej Systemem, udostępnionego na stronie internetowej www.konkursy.mz.gov.pl, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, zwanego „e-IDAS” lub podpisu zaufanego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, z późn. zm.).
 • Data i czas wygenerowany przez platformę wymiany korespondencji po naciśnięciu przycisku umożliwiającego wysyłkę korespondencji są datą i czasem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • W celu przekazania dokumentacji niezbędne będzie założenie konta w  przedmiotowym systemie do składania wniosków.
 • Do założenia konta niezbędne będzie posiadanie profilu  zaufanego  w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • IP w przypadku zidentyfikowanych problemów technicznych związanych ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej w ww. sposób może dopuścić inny sposób ich złożenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia;
 • podmioty lecznicze wyspecjalizowane w zakresie onkologii  (na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) oraz
 • wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii (na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie KRN) - roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji oraz
 • wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

Kryteria wyboru projektów

Określono w dokumentacji konkursowej 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100% ze środków EFRR.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20 mln zł.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 2 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w Konkursie wynosi 454 mln zł ze środków EFRR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin dostępny w dokumentacji konkursowej. 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Określono w dokumentacji konkursowej. 

Wzór umowy o dofinansowanie

Określono w dokumentacji konkursowej. 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi

e-mail: Konkurs.React@mz.gov.pl

Tel.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00 pod nr tel. 538 553 512, 882 359 021, 664 355 812, 882 358 976, 883 841 577.