Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.2

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT(49/16), RPO Śląskiego

Zakończony 31.03.2016

Informujemy, że Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego) zatwierdziła listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania dla naboru nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 w Poddziałaniu 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT oraz  wybrała do dofinansowania 16 projektów, które zostaną wsparte łączną kwotą dofinansowania 34 435 664,27 zł.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

ul. Ligonia 46 

40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem platform elektronicznych:

a) Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl

lub

b) Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 535 290,59 euro, co stanowi 61 629 632,10 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

AKTUALNY Regulamin konkursu

NIEAKTUALNY Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: pytanie@slaskie.pl oraz pod numerami telefonów:

32 77 40 172

32 77 40 193

32 77 40 194

32 77 40 418.

Linki

Strona ww.rpo.slaskie.pl

Ogłoszenie o konkursie