Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.1

11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, RPO Łódzkiego

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2020

Miejsce składania wniosków

Nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przygotować w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków.

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia. Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/19, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • Miasto Łódź,
 • organy prowadzące szkół i placówek systemu kształcenia ogólnego (w tym szkół specjalnych) z wyłączeniem szkół dla dorosłych – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 1. wsparcie szkół i placówek w zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące:
  a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
 2. tworzenie w szkołach i placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:
  a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
  b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.Projekty obejmujące wyposażenie szkolnych pracowni wskazane w lit. a muszą być realizowane łącznie z innymi działaniami, o których mowa w lit. b lub c. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.
 3. wsparcie szkół i placówek w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące:
  a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
  b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
  c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
  Projekty obejmujące wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty wskazane w lit. a muszą być realizowane łącznie z innymi działaniami, o których mowa w lit. b lub c. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.
 4. kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego obejmujące łącznie:
  a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy
  c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.
  Działania wymienione powyżej, w podpunkcie a-c będą realizowane łącznie jako kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty.Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację co najmniej jednego z tych działań poza projektem. Programy wspomagające, o których mowa powyżej obejmują klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Warunek ten nie ma zastosowania do programów wspomagających proces indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością, które mogą obejmować klasy I-VIII szkoły podstawowej. Działania, o których mowa w pkt. 4 b lub c mogą stanowić samodzielne działania w projekcie oraz mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, znajdują się w Rozdziale 7.1. Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 93%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 1 766 331,86 EUR co stanowi 7 529 696,09 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 8.01.2020)

Wykaz zmian w regulaminie

Regulamin konkursu (wersja archiwalna, obowiązująca do 8.01.2020)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określa rozdział 8 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego