Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.1

11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.3 Edukacja przedszkolna – miasto Łódź, RPO Łódzkiego

Zakończony 23.11.2016

Informujemy, że w ramach konkursu nr RPLD.11.01.03-IZ.00-10-001/16 Edukacja przedszkolna- Miasto Łódź nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoBiuro Podawcze

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, parter

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 (XLS 2 MB) do Regulaminu konkursu (DOCX 328 KB), w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 (DOC 70 KB) do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres,
  • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

  1. Miasto Łódź,
  2. Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1. upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, obejmujące:

a) wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawy jakości i oferty zajęć edukacyjnych,

b) tworzenie placówek wychowania przedszkolnego na bazie istniejącej infrastruktury lub adaptacja infrastruktury przedszkolnej w celu dostosowania do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym - na terenach o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej,

c) rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci, w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i właściwe postawy/umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa). Realizacja zajęć dodatkowych ujętych w punkcie 1c musi stanowić uzupełnienie działań wymienionych w punkcie 1a lub 1b.

d) doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ujęte w punkcie 1d muszą stanowić uzupełnienie działań wymienionych w punkcie 1a lub 1b.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna – Miasto Łódź, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Rozdziale 7.2 Regulaminu konkursu (DOCX 328 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

15 330 352,94 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (DOCX 328 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (XLS 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 305 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 określa Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej.

W systemie realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020, obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej:

  • etap przedsądowy - środkiem odwoławczym przysługującym Wnioskodawcy na tym etapie jest protest składany do IZ;
  • etap sądowy - środkami odwoławczymi przysługującymi Wnioskodawcy na tym etapie są: skarga, składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Linki

Bezpośredni link do ogłoszenia na stronie instytucji ogłaszającej konkurs