Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.1

11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.2 Kształcenie ogólne, RPO Łódzkiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2021

Miejsce składania wniosków

Nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przygotować w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków.

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • Organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego (w tym szkół specjalnych )z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:
Wsparcie szkół i placówek w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące:

  1. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
  2. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
  3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Projekty obejmujące wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty wskazane w lit. a muszą być realizowane łącznie z innymi działaniami, o których mowa w lit. b lub c. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

  • uczniowie szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego (z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych);
  • nauczyciele szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego (z wyłączeniem nauczycieli szkół dla dorosłych);
  • publiczne i niepubliczne szkoły i placówki systemu oświaty kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.2 Kształcenie ogólne, znajdują się w Rozdziale 7.1. Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 93 %, w tym wsparcie finansowe EFS 85 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 459 476,58 EUR, co stanowi 2 093 605,04 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określa rozdział 8 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego