Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.1

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny tryb pozakonkursowy (415/22), RPO Śląskiego

Zakończony 30.05.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy - tryb pozakonkursowy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór z wykorzystaniem wewnątrzurzędowego elektronicznego obiegu dokumentów.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Śląskiego/Departament EFS.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi nowożytnymi i kompetencji cyfrowych poprzez pomoc stypendialną.

Kryteria wyboru projektów

Wniosek oceniany jest na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3 do SZOOP - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań. W ramach poddziałania 11.1.5 nie przewidziano kryteriów szczegółowych. Ocena dokonywana jest w oparciu o ogólne kryteria wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 172 930,00 PLN, co stanowi 1 103 181,85 EUR.

Data określenia wartość w PLN 2022-04-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,6891 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku (DOC 238 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 137 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 8 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi na zastosowanie takiego trybu jego wyboru nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172,
032 77 40 193,
032 77 40 194.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie naboru na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.