Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.1

11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych, RPO Pomorskiego

Zakończony 28.02.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w czerwcu 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, w następującym podziale:

1. dla typów projektu 1) - 4):

a) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

b) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

c) podmiotów wykonujących zadania jst/związku komunalnego,

d) podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

e) jednostek administracji rządowej,

f) organizacji pozarządowych,

g) PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych,

h) spółek wodnych. 

dla typów projektu 5) i 6):

a) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

b) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

c) podmiotów wykonujących zadania jst/związku komunalnego,

d) podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

e) jednostek administracji rządowej,

f) straży pożarnej,

g) policji.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 11.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

budowę lub przebudowę urządzeń małej retencji (w tym zbiorników retencyjnych) oraz tworzenie innych form zwiększania retencyjności,budowę, rozbudowę i przebudowę systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych,budowę, rozbudowę i przebudowę indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach mini programów przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców,tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu środowiska, w tym m.in. systemów informowania, ostrzegania i reagowania na zagrożenia w szczególności powodziowe,zakup i modernizację specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa,zakup i instalację systemów powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Wszystkie typy projektów:Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Projekty z zakresu systemów zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Retencjonowanie wody

C.2. Redukcja zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych

C.3. Udział mieszkańców (dot. mini programów przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców)

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie została ustalona.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

IZ RPO WP przeznacza na konkurs łączną kwotę 131 873 802 PLN w następującym podziale: 1) typy projektu 1) - 4): 118 686 424 PLN 2) typy projektu 5) i 6): 13 187 378 PLN

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Działania11.1. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Aleksandra Budny, tel. (58) 326 81 16, e-mail: a.budny@pomorskie.eu,

Maja Remizowicz, tel. (58) 326 81 49, e-mail: m.remizowicz@pomorskie.eu .

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu

Linki

www.rpo.pomorskie.eu