Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.12.2015

Projekty złożone w konkursie 1/1.1.1/2015 dla poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” są oceniane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju etapowo, zgodnie z Regulaminem Konkursu (§ 3 pkt. 3).

Wyniki naboru 5.05.2016

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (PDF 178 KB) - dotyczy naboru 1.12.2015-31.12.2015 r.

 

Wyniki naboru 3.03.2016 r.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (XLSX 33 KB) - dotyczy naboru 1.11.2015-30.11.2015 r.

 

Wyniki naboru 25.01.2016 r.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (PDF 69 KB)  - dotyczy naboru 1-31.10.2015 r.

 

Wyniki naboru 12.10.2015 r.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (PDF 273 KB) - dotyczy naboru 1-30.09.2015 r.

 

Wyniki naboru 10.11.2015 r.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (PDF 365 KB) - dotyczy naboru 1-31.08.2015 r.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (PDF 433 KB) - dotyczy naboru 1-31.07.2015 r.

 

Wyniki naboru 15.09.2015 r.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (PDF 114 KB) - dotyczy naboru 1-30.06.2015 r.

Suplement nr 1/2015 do listy rankingowej z czerwcowego etapu naboru zatwierdzonej przez IZ 14 września 2015 r.  (PDF 58 KB)

 

Wyniki naboru 3.08.2015 r.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (PDF 215 KB) - dotyczy naboru 4-31.05.2015 r.

 

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 60 dni od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek.W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach danego etapu konkursu, okres ten może ulec wydłużeniu

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System jest aktywny od 4 maja 2015 r.

Sposób składania wniosków

Logowanie do systemu informatycznego jest możliwe od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. (do godz. 23:59).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 600 000 000 zł, w tym dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim - 140 000 000 zł, a dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach 1 460 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na adres e-mail: konkurs1.1.1.MSP@ncbr.gov.pl.  

Dodatkowy kontakt:

konkurs1.1.2@ncbr.gov.pl, tel.: 22 39 07 301

Linki

Strona ogłoszenia na serwisie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.