Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.1

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe - schemat 2, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 22.01.2016

Wyniki naboru 25.05.2016

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 24/377/16/V z 25 kwietnia 2016 r. konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/15.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - Instytucja Organizująca Konkurs  informuje, że wszystkie projekty złożone w odpowiedzi na konkurs otrzymały ocenę negatywną.

Z uwagi na powyższe żaden z projektów nie został wybrany do dofinansowania.

 

Komunikat: 6 września 2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 24/377/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.04.2016r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/15.

W ramach ww. konkursu jeden projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLSX 45 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

31 maja 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosków

Wniosek złóż w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie instytucji ogłaszającej konkurs osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

 

  • podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) położona jest na ternach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Ełku, pod warunkiem,iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Ełku.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wskazane zostały w szczegółowym opisie osi priorytetowej włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95% (w tym wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85%, budżet państwa 10%)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

10 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 856 KB).

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 323 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 425 KB).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
rops@warmia.mazury.pl

Telefon: 89 521 95 49

Faks: 89 52 19 509

w poniedziałek od 8.00 do 16.00

od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

Linki

Ogłoszenie o naborze (DOC 126 KB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej włączenie społeczne (PDF 3 MB)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Link do strony o naborze