Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.1

1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 19.10.2016

30 marca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 3563/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych – konkurs horyzontalny (Nr naboru RPDS.01.01.00-IZ.00-02-156/16). 

Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których wartość całkowita wynosi 198 649 406,46 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 134 908 322,13PLN.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu - kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl 

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Mazowiecka 10, 50-412 Wrocław, II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Mazowiecka 1750-412 Wrocław, II piętro, pokój nr 2020

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/  i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

W przypadku ewentualnych problemów z generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja;
 • publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja;
 • konsorcja publicznych jednostek naukowych/ uczelni/ szkół wyższych (występujących jako liderzy konsorcjum) z przedsiębiorcami.

Do konkursu mogą przystąpić tylko podmioty, których projekty zostały uzgodnione z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Ministerstwem Rozwoju w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Dolnośląskiego najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem konkursu.  

W przypadku projektu realizowanego przez Konsorcjum, Beneficjent jest liderem konsorcjum realizującego wspólnie Projekt, na warunkach określonych w Umowie konsorcyjnej.

Obowiązkowy zakres danych wymaganych w umowie konsorcyjnej:

 1. Określenie stron umowy ze wskazaniem Lidera.
 2. Przedmiot  umowy  (zawarcie  konsorcjum  w  celu  realizacji  wspólnego  projektu).
 3. Okres trwania umowy
 4. Prawa i obowiązki stron
 5. Zakres i formę udziału poszczególnych członków konsorcjum w projekcie.
 6. 6. Podział prac pomiędzy członkami konsorcjum.
 7. Sposób korzystania  z  infrastruktury badawczej.
 8. Sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych konsorcjantów projektu (z wyłączeniem możliwości przekazania dofinansowania dla przedsiębiorstw wchodzących w skład Konsorcjów).
 9. Sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.
 10. Określenie praw do własności intelektualnej będącej wynikiem realizacji projektu. Umowa może zawierać również inne postanowienia.

Umowa konsorcyjna musi być podpisana przez osoby  uprawnione do reprezentacji  wszystkich członków konsorcjum

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej  1 Przedsiębiorstwa i innowacje, tj.: 

wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej w publicznych jednostkach naukowych (oraz w ich konsorcjach) i w uczelniach / szkołach wyższych (jak również w ich konsorcjach).

Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące:

 • zakupu środków trwałych (w tym aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych) niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw;
 • zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw.

Elementem wsparcia mogą być także inwestycje budowlane w zakresie budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R.

Zgodnie z rozporządzeniem 651/2014 infrastruktura badawcza oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach, i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub wszelkie inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych. Takie różne rodzaje infrastruktury badawczej mogą być zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć zasobów) zgodnie z art. 2 lit. rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC).

Wsparcie publicznej infrastruktury B+R będzie selektywne, skoncentrowane na obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu i realizowane wyłącznie w zakresie określonym przez inteligentne specjalizacje regionu.

Do wsparcia mogą być zgłaszane tylko przedsięwzięcia uzgodnione z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w celu uniknięcia powielania inwestycji) i uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym. Podczas oceny projektów weryfikacji będzie podlegać zarówno załącznik nr 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego pn. „Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO”, jak i zaakceptowana przez ww. ministerstwa fiszka projektowa.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne w zakresie informacji  zawartych w  załączniku nr 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego pn. „Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO” , jak i zaakceptowanej przez ww. ministerstwa fiszce projektowej.

Wsparcie w zakresie infrastruktury nauki może również dotyczyć strategicznej infrastruktury badawczej zidentyfikowanej w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB), która nie otrzymała finansowania z poziomu krajowego, pod warunkiem ujęcia tych projektów w Kontrakcie Terytorialnym.

Finansowanie infrastruktury B+R do badań podstawowych będzie możliwe, jeśli jest ona zgodna z inteligentnymi specjalizacjami regionu i jeśli zostanie przedstawione uzasadnienie, w jaki sposób rezultaty projektu mogą przełożyć się na rozwój regionu.

Udzielenie wsparcia uwarunkowane będzie m.in. oceną przedstawionego przez wnioskodawcę dokumentu, pn. „Plan wykorzystania infrastruktury B+R będącej przedmiotem projektu” (który będzie stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie oraz do umowy o dofinansowanie projektu), opisującego:

 1. planowany program badawczy oraz analizę popytu w sektorze biznesu na usługi badawcze powiązane z tym programem,
 2. planowane działania w zakresie pozyskania nowych klientów z sektora gospodarczego,
 3. plan finansowy przedstawiający wzrost przychodów z sektora przedsiębiorstw w przychodach ogólnych jednostki bezpośrednio realizującej projekt (za jednostkę bezpośrednio realizującą projekt uznaje się jednostkę wskazaną przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie),
 4. analizę ryzyka szczególnie w zakresie braku popytu wraz z przedstawieniem środków zaradczych,
 5. planowane wykorzystanie infrastruktury przez przedsiębiorstwa i na rzecz przedsiębiorstw wraz z odpowiednimi wskaźnikami obrazującymi wzrost poziomu współpracy z sektorem biznesu na przykład dotyczącymi ilości umów / przychodów generowanych z sektora biznesu,
 6. przedstawienie wyników osiąganych w przeszłości przez jednostkę w zakresie:
  • udziału przychodów z sektora biznesu w ogólnych przychodach jednostki bezpośrednio realizującej projekt,
  • liczby wspólnych projektów naukowo-badawczych realizowanych z przedsiębiorcami,
  • liczby umów lub porozumień o współpracy z sektorem gospodarczym;
 7. wykazanie dodatkowego charakteru infrastruktury badawczej w porównaniu do infrastruktury wspartej w latach 2007-2014.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie  zasady udostępniania infrastruktury badawczej będącej przedmiotem projektu zgodne z przepisami o pomocy publicznej w zakresie tego rodzaju infrastruktury, tj.:

 • cena pobierana za prowadzenie i użytkowanie infrastruktury odpowiada cenie rynkowej;
 • dostęp do infrastruktury jest udzielany szeregowi użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach. Aby uniknąć nadmiernej rekompensaty, dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstwa w koszty inwestycji, a warunki te należy podawać do wiadomości publicznej.

Preferencje wyboru projektów:

 1. Projekt powinien charakteryzować się możliwie wysokim stopniem współfinansowania ze źródeł prywatnych na etapie realizacji (w pierwszej kolejności). Przez współfinansowanie ze źródeł prywatnych rozumieć należy jakąkolwiek formę wkładu wniesionego przez beneficjenta, nienoszącą znamion środków publicznych. IZ nie określa, jaką formę współpracy (współfinansowania) pomiędzy jednostką naukową a partnerem prywatnym powinien zakładać projekt, ważne jest osiągnięcie efektu w postaci współfinansowania prywatnego. Dopuszcza się realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
 2. Preferowane będą projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Nie będą finansowane:

 1. Koszty wynagrodzeń;
 2. Wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem i realizacją projektu;
 3. Wydatki na obsługę techniczną/koszty utrzymania;
 4. Wydatki na infrastrukturę do badań podstawowych (Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie (art. 2 pkt. 3)a) ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615 z późn. zm.), jeśli nie jest ona zgodna z zakresem regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji i nie ma uzasadnienia, w jaki sposób rezultaty projektu mogą się przełożyć na rozwój regionu;
 5. Wydatki na infrastrukturę TIK jeśli nie zostanie uzasadniona ich celowość w kontekście planowanej działalności wnioskodawcy w zakresie B+R

Kategorią interwencji  (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszych konkursów jest kategoria 058 Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna)

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 38/16 z dnia 09 czerwca 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.  

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 1. w przypadku części projektu bez pomocy publicznej (w schemacie mieszanym) – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. w przypadku projektu objętego w całości pomocą publiczną lub –w schemacie mieszanym – w przypadku części projektu objętej pomocą publiczną (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020): 50 % kosztów kwalifikowalnych; 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe W przypadku projektów realizowanych w schemacie mieszanym, tj. z wydzieleniem części gospodarczej i niegospodarczej, poziom dofinansowania określa się oddzielnie dla każdej części projektu. W takim przypadku łącznie poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej, ale nie większy niż 85%, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości 70 mln PLN.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja ogółem przeznaczona na konkurs wynosi 32 800 000 EUR, tj. 143 126 080 PLN Alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w sierpniu 2016 r., 1 euro = 4,3636. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów w poszczególnych naborach.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 do uchwały - Regulamin konkursu 1.1

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Kryteria wyboru 1.1

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wskaźniki 1.1

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Mechanizm monitorowania i wycofania

Wykaz szczegółowej dokumentacji w zakresie udzielonych zamówień publicznych dotyczących projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, którą należy przedłożyć do Wydziału Kontroli Projektów RPO przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Obowiązek przesyłania dokumentacji nie dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dla których wartość pojedynczej umowy jest niższa od kwoty 20 000,00 zł netto.

Zamówienia publiczne – tryb ustawowy wykaz dokumentów – Załącznik 1

Zamówienia publiczne – tryb pozaustawowy rozeznanie rynku/zasada konkurencyjności Wykaz dokumentów – Załącznik 2

Komunikaty

Komunikat w sprawie zmiany terminu orientacyjnego rozstrzygnięcia naboru nr RPDS.01.01.00-IZ.00-02-156/16

Ważna informacja dla wnioskodawców w konkursie 1.1

Przedłużenie naboru wniosków w konkursie do działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych[enter][enter]

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl 

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. 

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Wykaz informacji wraz z załącznikami do wniosku

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

Wykaz informacji, których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu (instrukcja wypełniania wniosku)Oświadczenie - pp de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie

Oświadczenie VAT dla Partnera

Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt

Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

Oświadczenie-analiza OOŚ z instrukcją

Szerokie pełnomocnictwo ECR

UOKiK - Pomoc publiczna - Informacja dodatkowa

Wkład niepieniężny bez pp

Wkład niepieniężny z pp i bez pp

Wkład niepieniężny z pp

Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich konsorcyjnych

Zobowiązanie do stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 2 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i jest zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Wzór umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie:

 1. Termin na złożenie kompletnych, poprawnych i prawomocnych (jeśli wymagane) załączników do umowy o dofinansowanie wynosi 60 dni od dnia doręczenia informacji o wyborze projektu do dofinansowania.
 2. W przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w punkcie 1 we wskazanym terminie, IOK może odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie.
 3. Decyzję o wydłużeniu terminu na złożenie dokumentów o których mowa w punkcie 1 może podjąć dla danego naboru Zarząd Województwa. 

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy.

Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020 - 1.1 - wersja archiwalna

2017.05 Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014-2020 - 1.1 - aktualizacja

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budżetu państwa

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem państwa

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność - wersja nanieś zmiany

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza opisana jest w Regulaminie.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań. 

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych – konkurs horyzontalny