Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.1

Zmiana terminu naboru:1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 30.07.2020

 

 

 

Wyniki naboru 26.10.2020

Rozstrzygnięcie konkursu:26 października 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 2873/VI/20 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych – konkurs horyzontalny (Numer naboru RPDS.01.01.00-IZ.00-02-380/20)

Lista projektów które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.01.01.00-IZ.00-02-380/20 – 26.10.2020 r.

Skład Komisji Oceny Projektów

 

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2021 r. IOK zastrzega sobie możliwość zmiany rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:od godz. 8:00 dnia 5 marca 2020 r. do godz. 15:00 dnia 30 kwietnia 2020 r.Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:od godz. 8:00 dnia 5 marca 2020 r. do godz. 15:00 dnia 30 lipca 2020 r.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła wyłącznie w formie elektronicznej do IOK w ramach niniejszego konkursu. IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR. Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja;
 • publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja;
 • konsorcja publicznych jednostek naukowych/ uczelni/ szkół wyższych (występujących jako liderzy konsorcjum) z przedsiębiorcami.

W ramach konkursu o dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty:

 • które zostały wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych;
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;
 • karane na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • karane na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania dla działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, tj.: wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej w publicznych jednostkach naukowych (oraz w ich konsorcjach) i w uczelniach / szkołach wyższych (jak również w ich konsorcjach).Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące:

–             zakupu środków trwałych (w tym aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych) niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw;

–             zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw.Elementem wsparcia mogą być także inwestycje budowlane w zakresie budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R. 

Wsparcie publicznej infrastruktury B+R będzie selektywne, skoncentrowane na obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu i realizowane wyłącznie w zakresie określonym przez inteligentne specjalizacje regionu. 

Do wsparcia mogą być zgłaszane tylko przedsięwzięcia uzgodnione z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w celu uniknięcia powielania inwestycji) i uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym. 

Udzielenie wsparcia uwarunkowane będzie m.in. oceną przedstawionego przez wnioskodawcę dokumentu pn. „Plan wykorzystania infrastruktury B+R będącej przedmiotem projektu” (który będzie stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie oraz do umowy o dofinansowanie projektu).

Nie będą finansowane:

 • koszty wynagrodzeń;
 • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem i realizacją projektu;
 • wydatki na obsługę techniczną/koszty utrzymania;
 • wydatki na infrastrukturę do badań podstawowych, jeśli nie jest ona zgodna z zakresem regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji i nie ma uzasadnienia, w jaki sposób rezultaty projektu mogą się przełożyć na rozwój regionu;
 • wydatki na infrastrukturę TIK, jeśli nie zostanie uzasadniona ich celowość w kontekście planowanej działalności wnioskodawcy w zakresie B+R (informacje na ten temat należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie lub w planie wykorzystania infrastruktury B+R będącej przedmiotem projektu).

Dofinansowanie nie może być przyznane na projekt zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, tj. fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed przedłożeniem IOK wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu). Sfinansowana w ramach projektu, szeroko rozumiana infrastruktura (w tym technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne) ma zwiększać dostępność i eliminować bariery dla osób z niepełnosprawnościami oraz być zgodna z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” zwłaszcza w zakresie stosowania standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność). Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że jego któryś z produktów projektu ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taką deklarację wraz z uzasadnieniem powinien zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu projektu musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie.

Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy także zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dotyczących osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z konieczności dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w  ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020” oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce [Dowiedz się więcej o Programie] -> [Poznaj Fundusze Europejskie bez barier] znajdującej się na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/, w tym Poradnikiem opublikowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Ponadto zwraca się uwagę, że obowiązują również nowe przepisy prawa krajowego w zakresie dostępności, tj. ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która nakłada obowiązek spełnienia przez podmioty publiczne wymagań w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych zgodnie z wymogami zawartymi w ust. 1 art. 5 . Przedmiotowa ustawa odwołuje się do standardów WCAG 2.1 AA i rozszerza wymagania zawarte w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020”, będące załącznikiem nr 2 do ww. wytycznych (standardy te dotyczyły WCAG 2.0 AA). Ponadto obowiązuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi, która nakłada również inne obowiązki skierowane przede wszystkim do podmiotów sektora finansów publicznych dotyczące m.in. dostępności architektonicznej. Wymienione minimalne wymogi stanowią uzupełnienie wymogów stawianych w załączniku nr 2 do „Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. „Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r., z późn. zm., zamieszczone są na internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania UE wynosi:

 1. w przypadku części projektu bez pomocy publicznej (w schemacie mieszanym): maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku projektu objętego w całości pomocą publiczną lub - w schemacie mieszanym - w przypadku części projektu objętej pomocą publiczną: maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych;
 3. w przypadku części projektu objętej pomocą de minimis: maksymalnie 85%, z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro.  W przypadku projektów realizowanych w schemacie mieszanym, tj. z wydzieleniem części gospodarczej i niegospodarczej, poziom dofinansowania określa się oddzielnie dla każdej części projektu. W takim przypadku łącznie poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej, ale nie większy niż 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 8 634 831 EUR, tj. 36 755 885 PLN (zgodnie z obowiązującym w styczniu 2020 r. kursem Europejskiego Banku Centralnego (EBC), tj. 1 EUR = 4,2567 PLN). Ze względu na kurs euro kwota dostępnej alokacji może ulec zmianie.

Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów, tj. rozstrzygnięcia konkursu (wyboru do dofinansowania).Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu również ze względu na wybór w ramach Działania projektów do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie w trakcie trwania naboru (poprzez zmianę Regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu –  z uwzględnieniem możliwości dofinansowania kolejnych projektów na liście według liczby otrzymanych punktów, zgodnie z zasadą równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: http://rpo.dolnyslask.pl/.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 21.04.2020 r.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 21.04.2020 r. - śledź zmiany

 

Regulamin konkursu (czysty) - wersja obowiązująca od 23.03.2020 r.

Regulamin konkursu śl.zm - obowiązuje od 23.03.2020 r.

 

Regulamin konkursu (czysty) - wersja archiwalna (obowiązująca od 17.03.2020 r. do 22.03.2020 r.)

Regulamin konkursu śl.zm. - obowiązuje od 17.03.2020 r. do 22.03.2020 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (obowiązująca do 16.03.2020r.)

 

Zał nr 1 do Regulaminu - Kryteria_wyboru - 1.1_nr380_2020 

 

Zał nr 2 do Regulaminu - Wskaźniki - 1.1_nr380_2020 

 

Zał. nr 3 do Regulaminu - Lista sprawdzająca_1.1  

 

Zał. nr 4 do Regulaminu - Mechanizm monitorowania i wycofania - 1.1_nr380_2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która zamieszczona jest również na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/ (w tym w zakładce dotyczącej niniejszego naboru).

 

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Deklaracja Natura 2000 

Formularz - pomoc de minimis 

Formularz - pomoc inna niż w rolnictwie, rybołótswie, de minimis

Formularz - wklad niepieniężny (częściowo z PP) 

Formularz - wkład niepieniężny (bez PP) 

Formularz - wkład niepieniężny (z PP) 

Instrukcja wypałniania WND (ver. 12) - obowiązująca do 16.03.2020 r.

Instrukcja wypełniania WND (ver. 14) - obowiązująca od 17.03.2020 r.

Oświadczenie - pomoc de minimis 

Oświadczenie Analiza OOŚ 

Oświadczenie o braku pomocy publicznej, de minimis 

Pelnomocnictwo 

Poziom wsparcia - projekty partnerskie

Pomoc publiczna -  informacje dodatkowe (UOKiK) 

Wzór umowy o dofinansowanie

„Wzór umowy o dofinansowanie projektu” oraz „Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego” (w przypadku projektu Województwa Dolnośląskiego) wraz z załącznikami stanowią Załącznik nr do Uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i są zamieszczone na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/ (w tym w zakładce dotyczącej niniejszego naboru). 

IOK zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. Informacja w tym zakresie będzie przekazywana Wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie/podjęciu decyzji o dofinansowaniu.  

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta/decyzja o dofinansowaniu może zostać podjęta pod warunkiem uzyskania przez IOK z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji, że dany Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych. Przedmiotowy warunek dotyczy również Partnerów Wnioskodawcy.

 

Wzór umowy

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw. ver. 19

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa ver 19 

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu ver 19 

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności_ ver 19

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu_ ver 19 

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji_ ver 19

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 21

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 21

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 21 

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji_v20

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność _v21 

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych EFRR_v21

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR (grudzień 17 r.) 

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu ver 19 

 

Załącznik nr 15 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR  

 

 

Załącznik nr 16 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń_ver 19

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

pife@dolnyslask.pl

pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

pife.legnica@dolnyslask.pl

pife.walbrzych@dolnyslask.pl 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/(w zakładce dotyczącej niniejszego naboru) w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Linki

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-1-1-wzmacnianie-potencjalu-br-i-wdrozeniowego-uczelni-i-jednostek-naukowych-konkurs-horyzontalny-2/