Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, województwo zachodniopomorskie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 27.03.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podaje do wiadomości projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/15.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2015 roku

Miejsce składania wniosków

Wnioski w formie papierowej należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, przy ul. Firlika 19 (pok. 404) w godzinach 8.00-15.00, bądź za pośrednictwem poczty na adres siedziby urzędu: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin).

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (nie później niż w dniu złożenia wniosku w wersji papierowej do WUP

  oraz

 2. w formie papierowej. Wersja papierowa wniosku oraz wersja elektroniczna muszą być tożsame. O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje tożsama suma kontrolna na obu wersjach wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z województwa zachodniopomorskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER wsparciem może zostać objęty następujący typ projektów (operacji): Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późń. zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
 3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
 4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES),
 5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,
 6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

 1. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2015 r.
 3. Projekt zakłada:
  1. ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%;
  2. dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%;
  3. dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%;
  4. dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.
 4. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.). Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.
 5. Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.). Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 320 400 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin jest do pobrania na stronie internetowej WUP w Szczecinie, w zakładce Fundusze Europejskie/Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020/aktualności.

Wzór wniosku o dofinansowanie

W opracowaniu.

Wzór umowy o dofinansowanie

W opracowaniu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie/ Wydział Projektów Rynku Pracy PO KL
ul. Firlika 19, pok. 403, 404
tel. 91 42 56 267
e-mail: magdalena_nurkovic@wup.pl, magdalena_zuzel@wup.pl

Linki

www.wup.pl