Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, województwo śląskie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 1.02.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza wyniki naboru.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór jest prowadzony w trybie pozakonkursowym.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pokój nr 2 (Zespół ds. Promocji i Informacji)

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/)
  • oraz w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwej instytucji albo w inny równoważny sposób pozwalający na potwierdzenie tożsamości osoby składającej/osób składających wniosek (IP rekomenduje składanie wniosku w formie papierowej).

Wnioski w formie elektronicznej należy przesłać w systemie SOWA najpóźniej w dniu złożenia wniosku w wersji papierowej do WUP.

Wnioski w formie papierowej należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty składane wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów prowadzących do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków jest prowadzony w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER Uchwałą nr 31 z dnia 24 listopada 2015 r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu została okreslona indywidualnie dla każdego powiatowego urzedu pracy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

82 898 936,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek generowany jest za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest w przygotowaniu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji udziela instytucja organizująca nabór:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Zespół ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych (II piętro, pokoje nr 218-220)

tel. 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16

e-mail: efs@wup-katowice.pl