Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nabór POWR.01.01.02-IP.21-18-003/16, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 26.02.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości listę wniosków o dofinansowanie projektów przyjętych do realizacji.

Wyniki naboru 12.05.2016

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania (PDF 329 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nabór jest prowadzony w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ul. Lisa Kuli 20

35-025 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Projektodawca składa wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek należy złożyć również w wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późń.zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do odpowiednich typów operacji.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE:

 1. Złożenie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu
 2. Opatrzenie wniosku podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych.
 3. Wypełnienie wniosku w języku polskim.
 4. Złożenie wniosku w formie wskazanej w wezwaniu.
 5. Złożenie załączników wymaganych i sporządzonych zgodnie z wezwaniem.
 6. Rozliczanie projektu uproszczonymi metodami w sytuacji, kiedy założone w projekcie wydatki mają wartość nieprzekraczającą, wyrażonej w PLN, równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego.
 7. Brak wykluczenia wnioskodawcy oraz partnerów (o ile dotyczy) z możliwości otrzymania dofinansowania.
 8. Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER.
 9. W przypadku projektu partnerskiego spełnione muszą być wymogi określone w dokumentacji naboru.

KRYTERIA DOSTĘPU:

 1. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2016 r.
 3. Projekt zakłada: minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do grupy osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach, na poziomie co najmniej 43%; minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17 %; minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%; minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%.
 4. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2015 r.). Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.
 5. Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2015 r.). Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.
 6. Projekt zapewnia wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 18-29 lat i opierać się będzie na co najmniej czterech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy ze wskazanych form wsparcia w POWER (w tym obligatoryjnie z identyfikacji potrzeb oraz pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego).
 7. Wsparcie w postaci zapewnienia wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu zostanie udzielone w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia danej osoby do projektu (w przypadku osób do 25 roku życia termin liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, w przypadku osób powyżej 25 roku życia termin liczony od dnia przystąpienia do projektu). 

OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE:

 1. Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.
 2. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum).
 3. Projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem unijnym.
 4. Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER.
 5. Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE:

 1. Adekwatność doboru i opisu (o ile dotyczy) wskaźników realizacji projektu (w tym wskaźników dotyczących właściwego celu szczegółowego PO WER).
 2. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO WER oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy.
 3. Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań.
 4. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć kwoty wskazanej w decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2016 r. dla danego PUP.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

83.655.067,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Zmieniona dokumentacja naboru obowiązująca od dnia 11.02.2016 r. (PDF 689 KB)

Dokumentacja naboru Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (PDF 688 KB)

Dokumentacja wraz załącznikami znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 508 KB) stanowi załącznik nr 6.1.7 Dokumentacji naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 712 KB) stanowi załącznik 6.1.9 Dokumentacji naboru.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru można kierować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10, tel. (017) 850 92 60, (17) 850 92 83 lub (17) 850 92 66.

Linki

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - POWER.