Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 10.02.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza wyniki naboru.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór jest prowadzony w trybie pozakonkursowym.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest:

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz

b) w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwej instytucji albo w inny równoważny sposób pozwalający na potwierdzenie tożsamości osoby składającej/osób składających wniosek.

Wnioski w formie papierowej należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w siedzibie Instytucji organizującej nabór, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pokój nr 2 (Zespół ds. Promocji i Informacji) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.00.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesłać w systemie SOWA najpóźniej w dniu złożenia wniosku w wersji papierowej do WUP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty składane wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów prowadzących do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków jest prowadzony w oparciu o kryteria wskazane w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu. (PDF 618 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

179 723 166,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze - aktualizacja 17.01.2017 (PDF 618 KB)

Załącznik nr 1 - aktualizacja 17.01.2017 (DOCX 75 KB)

Ogłoszenie o naborze (PDF 617 KB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek generowany jest za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 491 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest w przygotowaniu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji udziela instytucja organizująca nabór:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Zespół ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych

(II piętro, pokoje nr 218-220)

tel. 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16

e-mail: efs@wup-katowice.pl