Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 4.04.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje o ocenionych pozakonkursowych wnioskach o dofinansowanie projektów i podpisanych umowach, wybranych do realizacji podczas naboru nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

2016.05

Miejsce składania wniosków

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Instytucji Pośredniczącej – w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, tel. (58) 32 61 800, pokój nr 212, II piętro lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać poprzez System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla PO WER dostępny jest pod adresem: www.sowa.efs.gov.pl.

Wniosek o dofinansowanie składany jest:

- w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz

- w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwej instytucji albo w inny równoważny sposób pozwalający na potwierdzenie tożsamości osoby składającej/osób składających wniosek.

Przygotowany w formie papierowej wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w 1 egzemplarzu oraz jego wersję elektroniczną wyłącznie na płycie CD lub DVD.Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami (pieczęć Powiatowego Urzędu Pracy oraz pieczęć imienna), podpisany przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy na podstawie stosownego upoważnienia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski składać mogą wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale V „Kryteria ogólne i szczegółowe wyboru projektów” w ogłoszeniu naboru.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w naborze nie została określona.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

48 818 049 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Pobierz

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk tel.

(058) 32-61-846, 32-61-815, 32-64-878, 32-61-809.

Linki

wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie