Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 13.01.2021 do 27.01.2021

W dniu 12.01.2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór pozakonkursowy nr POWR.01.01.01-IP.14-26-001/21 dla miejskiego i powiatowych urzędów pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2021

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy,

ul. Witosa 86,

25-651 Kielce

 

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Osi I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria ogólne przyjęte przez Komitet Monitorujący PO WER oraz kryteria dostępu określone w Rocznym Planie Działania dla PO WER na rok 2020 zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący PO WER (załącznik nr 2).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w latach 2021-2022 wynosi ogółem: 67 928 764,87 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. 41 364 16 50; 41 364 16 24; 41 364 16 25.