Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.1

1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, RPO Łódzkiego

Zakończony 28.02.2017

IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.01.00-IP.02-10-017/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji.

Do dofinansowania wybrane zostały 2 projekty.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Zespół Konsultantów ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie (formularze wniosku oraz komplet załączników), przygotowany w sposób określony w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, należy złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, np. na płycie CD-R/DVD.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typy beneficjentów:

  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe,
  • konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Typ projektu podlegające dofinansowaniu: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

 Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej.Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie spełnić wszystkie kryteria merytoryczne oraz uzyskać wymagany procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych – tzw. minimum punktowe, które wynosi 60%.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi: Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi (zgodnie z § 11 ust. 9 Regulaminu konkursu): • dla wydatków związanych z działalnością gospodarczą, intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych tej części, przy czym:  maksymalna wartość pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą nie może przekroczyć 20 000 000,00 euro na dzień przyznania pomocy;  maksymalna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 800 000,00 złotych, nie więcej jednak niż równowartość 200 000,00 euro na dzień przyznania pomocy; • dla wydatków związanych z działalnością niegospodarczą maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tej części.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

220 492 956,65 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały opisane w § 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Linki

Informacja o naborze na stronie Instytucji Organizującej Konkurs