Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, Inteligentny Rozwój

Zakończony 29.02.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu 2/1.1.2/2015 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ok. 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP (Instytucji Pośredniczącej).

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 7 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. (do godz. 23:59). 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa (niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapu określonego w § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U.z 2015 r. poz.299) - „rozporządzenia MNiSW”, tj.: 15 mln euro. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.2 wynosi: 500 000 000 PLN w tym: 1) dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP) - 400 000 000 PLN, w tym: a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 38 000 000 PLN; b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 362 000 000 PLN. 2) dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy - 100 000 000 PLN, w tym: a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 9 500 000 PLN; b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 90 500 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami dostępny jest na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.2 PO IR można kierować pod numer telefonu: Sekretariat, (0-22) 390 73 01 oraz przesyłać na adres: konkurs1.1.2@ncbr.gov.pl.

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21122015/