Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, Inteligentny Rozwój

Zakończony 29.02.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu 2/1.1.2/2015 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Ok. 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP (Instytucji Pośredniczącej).

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 7 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. (do godz. 23:59). 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa (niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapu określonego w § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U.z 2015 r. poz.299) - „rozporządzenia MNiSW”, tj.: 15 mln euro. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.2 wynosi: 500 000 000 PLN w tym: 1) dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP) - 400 000 000 PLN, w tym: a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 38 000 000 PLN; b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 362 000 000 PLN. 2) dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy - 100 000 000 PLN, w tym: a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 9 500 000 PLN; b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 90 500 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami dostępny jest na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.2 PO IR można kierować pod numer telefonu: Sekretariat, (0-22) 390 73 01 oraz przesyłać na adres: konkurs1.1.2@ncbr.gov.pl.

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21122015/