Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP, Inteligentny Rozwój

Zakończony 29.12.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników w danym etapie trwa 60 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie okres ten może ulec wydłużeniu.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP będzie możliwe po wejściu na stronę internetową od 2 października do 29 grudnia 2017 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe - pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 000 000 000 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres konkurs111msp-finanse@ncbr.gov.pl,
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres konkurs111msp@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07 442.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs51112017szybka-sciezka-dla-msp-/