Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Zakończony 29.07.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w kwietniowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wyniki naboru

Lista projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – kwietniowy etap naboru

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 - kwietniowy etap naboru - po rozstrzygnięciu protestów

Lista projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – majowy etap naboru

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – majowy etap naboru ( I tura) - po rozstrzygnięciu protestów które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej do 18 sierpnia br.)

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – majowy etap naboru (II tura) - po rozstrzygnięciu protestów, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej w okresie 19 sierpnia – 13 października br.)

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – majowy etap naboru (III tura) - po rozstrzygnięciu protestów, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej po 13 października br.)

Lista projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – czerwcowy etap naboru

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – czerwcowy etap naboru (I tura - po rozstrzygnięciu protestów, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej do 7 października br.)

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – czerwcowy etap naboru (II tura - po rozstrzygnięciu protestów, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej w okresie 8-19 października br.)

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – czerwcowy etap naboru (III tura - po rozstrzygnięciu protestów, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej po 19 października br.)

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – czerwcowy etap naboru (po ocenie projektu skierowanego do właściwego etapu oceny zgodnie z procedurą odwoławczą)

Lista projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – lipcowy etap naboru

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – lipcowy etap naboru (I tura - po rozstrzygnięciu protestów, których ocena formalna została zakończona do 27 grudnia 2016 r.

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – lipcowy etap naboru (II tura - po rozstrzygnięciu protestów, których ocenę formalną zakończono w okresie 27 grudnia 2016 r. – 9 lutego 2017 r. oraz po ocenie projektów skierowanych do właściwego etapu oceny w wyniku I tury procedury odwoławczej)

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – lipcowy etap naboru (III tura - po rozstrzygnięciu protestów, których ocenę formalną zakończono w okresie po 9 lutego 2017 r.)

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 poddziałanie 1.1.1.  – lipcowy etap naboru (po  procedurze odwoławczej od wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej w wyniku skierowania projektu do właściwego etapu oceny)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa ok.60 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie projektu okres może ulec wydłużeniu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie MSP (mikro-, mali i średni przedsiębiorcy).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299, dalej: „rozporządzenia MNiSW”), t. j.: • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 750 000 000 PLN, w tym: a) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 76 000 000 PLN; b) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 674 000 000 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 PO IR można kierować pod numer telefonu: Sekretariat, (0-22) 390 73 01 oraz przesyłać na adres:konkurs1.1.1@ncbr.gov.pl

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/