Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.1

1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Opolskiego

Zakończony 18.04.2016

 

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania

13 lutego 2018 r. Uchwałą nr 5056/2018 Zarząd Województwa Opolskiego usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania jeden projekt nr RPOP.01.01.00-16-0024/16.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

15 stycznia 2018 r. Uchwałą nr 4919/2018 Zarząd Województwa Opolskiego usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania projekty nr RPOP.01.01.00-16-0009/16 oraz RPOP.01.01.00-16-0034/16.

Załączniki:

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania PDF, 248 kB

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej

Uchwałą nr 2771/16 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 października 2016 r. został wybrany do dofinansowania w ramach I naboru działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 kolejny projekt.

W załączeniu Zaktualizowana lista ocenionych projektów (wybranych do dofinansowania) Załączniki:

Zaktualizowana lista ocenionych projektów PDF, 331 kB

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania - I nabór do działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020

9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2483/2016 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. Spośród 27 wniosków pozytywnie ocenionych w trakcie oceny merytorycznej wszystkie zostały wybrane do dofinansowania.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania 1.1 PDF, 333 kB

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2016

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

Dział Przyjmowania i Oceny Projektów

Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)

ul. Krakowska 38,

45-075 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa, w szczególności: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego [1]

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009)

[1] Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEIDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 2. finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.[2]:
 • badań naukowych i przemysłowych,
 • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
 • linii pilotażowych,
 • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,zaawansowanych zdolności produkcyjnych,pierwszej produkcji [3].

 

[2] Nie mogą istnieć samodzielnie projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.

[3] Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 8 (PDF 617 KB) Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

55

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

94 722 901,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 573 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z późn. zm., wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs - IP RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, IP RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@ocrg.opolskie.pl
 • Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiej

ul. Krakowska 38,

45-075 Opole

Linki

Strona Programu Województwa Opolskiego

Link do ogłoszenia OCRG