Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.1

1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, RPO Małopolskiego

Zakończony 2.11.2016

Wyniki naboru 21.03.2018

20.02.2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 236/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 ramach Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, Typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 283 KB),

dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu, który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów. Łączna kwota dofinansowania przyznana niniejszą uchwałą wynosi 17 512 964,72 zł, przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 (.pdf, 192 KB).

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72b
30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: 30 września 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 2 listopada 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki naukowe,
  • uczelnie,
  • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa,

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą przedsięwzięcia służące wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej.

W ramach działania wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia służące:
1) działalności gospodarczej – w schemacie finansowania opartym na pomocy publicznej, zapewniającym możliwość wykorzystania wspartej infrastruktury w pełnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej;
2) działalności gospodarczej i niegospodarczej – w schemacie, w którym przewiduje się wydzielenie w ramach projektu:
a) części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 40% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu,
b) części niegospodarczej infrastruktury.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 80%, z zastrzeżeniem §28 Regulaminu, przy czym maksymalny poziom dofinansowania: 1) w odniesieniu do części infrastruktury służącej działalności niegospodarczej wynosi 100%. W przypadku projektów generujących dochód po ukończeniu poziom dofinansowania należy ustalić w oparciu o metodę luki w finansowaniu, na podstawie metodologii określonej w Załączniku nr 4 do Regulaminu. W przypadku projektów generujących dochód w trakcie wdrażania zastosowane zostanie pomniejszenie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z metodologią określoną w Załączniku nr 4 do Regulaminu, 2) w odniesieniu do infrastruktury służącej działalności gospodarczej wynosi 50% . Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji przewiduje się, że wsparcie udzielane w ramach działania stanowić będzie pomoc państwa, w szczególności pomoc na infrastrukturę badawczą. Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

261 816 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

5 marca 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 337/19 (.pdf, 48,1 KB) zmienił Uchwałę Nr 1327/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm. Zmiana Regulaminu konkursu w zakresie usunięcia Załącznika nr 14 do umowy o dofinansowanie (.pdf, 2 MB) dotyczącego spłaty rekompensaty publicznego wkładu niepieniężnego, który nie jest związany z Regulaminem konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 w ramach projektów realizowanych w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki. Pozostałe modyfikacje są konsekwencją ww. zmian lub też mają charakter porządkowy i redakcyjny. 

11 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2265/18 (.pdf, 60 KB) zmienił Uchwałę Nr 1327/16 Zarządu Województwa Małopolskiego  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.  Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy zmiany zapisów Załącznika nr 4 do umowy o dofinansowanie (.pdf, 122 KB), która stanowi załącznik do regulaminu i wynika z konieczności dostosowania treści do instrukcji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie projektów realizowanych w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, dla których podatek VAT nie jest w całości kwalifikowany. Pozostałe modyfikacje są konsekwencją ww. zmian lub też mają charakter porządkowy i redakcyjny.

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 271 KB) zmienił Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie (.pdf, 2 MB). Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu treści regulaminów konkursowych oraz niektórych załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1089/18 (.zip, 1,11 MB), dokonał zmiany załącznika nr 4 pn. Warunki specyficzne realizacji projektu do załącznika nr 6 Umowa o dofinansowanie projektu, w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 dot. Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki RPO WM. Zmiana wynika z konieczności dostosowania treści Załącznika nr 4 do instrukcji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie projektów realizowanych w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, dla których podatek VAT nie jest w całości kwalifikowany.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

29 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 543/18 (.pdf, 61 KB), dokonał zmiany Załącznika nr 4, tj. „Warunki specyficzne realizacji projektu” do Umowy o dofinansowanie projektu - załącznika nr 6 do Regulaminu. Pozostałe załączniki do Regulaminu nie podlegały zmianie. - przeczytaj komunikat

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 224/18 (.pdf, 296 KB) w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - przeczytaj komunikat

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf 863 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe. Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf 552 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 2 MB)

***

Regulamin konkursu (.pdf, 663 KB) - wersja obowiązująca od 30.08.2016 zmieniona Uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), Uchwałą Nr 224/18 (.pdf, 293 KB) oraz Uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 10,4 MB) - wersja obowiązująca od 30.08.2016 z wyjątkiem zmian w zakresie załączników nr 2, 3 i 6

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Linki

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego