Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - "Szybka Ścieżka Tworzywa Sztuczne", Inteligentny Rozwój

Zakończony 15.11.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 2 września 2019 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR. Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 2 września do 15 listopada 2019 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw),
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej).

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:

a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b)   mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;wpisują się w zakres tematyczny: Tworzywa sztuczne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

180 000 000 PLN:

a)    36 mln PLN na projekty realizowane w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych);

b)    144 mln PLN  na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

1) w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl,

2) w pozostałych sprawach na adres e-mail: konkurs111-BTR@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: 515 061 515, 518 338 512, 512 260 334.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie→Program Operacyjny Inteligentny Rozwój→Aktualne nabory→ Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa →  Konkurs_4/1.1.1/2019_Szybka ścieżka Tworzywa sztuczne