Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.1

1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia

Zakończony 21.07.2017

Ocena projektów trwa do 60 dni, liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym wniosek został złożony, do dnia sporządzenia listy ocenionych projektów w ramach danego etapu konkursu.

Wyniki naboru

Lista projektów

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

60 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym wniosek został złożony, do dnia sporządzenia listy ocenionych projektów w ramach danego etapu konkursu.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej (przepisy kodeksu spółek handlowych), które pozytywnie zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, tj. utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymały pozytywną rekomendację animatora Platformy startowej. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW dostępne na stronie PARP pod adresem www.popw.parp.gov.pl

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

800 000,00 zł

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pilotażu 65 600 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje odnośnie do procedury odwoławczej zawarte są w §14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Dokumentacja konkursowa.