Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.7

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (profilaktyka raka piersi), RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 18.04.2017

22 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/17.

W ramach konkursu jeden projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania. 

Wyniki naboru 22.08.2017

Lista wniosków wybranych do dofinansowania (XLSX 42 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- podmioty lecznicze,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,

- organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,

- podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,

- pracodawcy

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy oraz w Regulaminie konkursu (DOCX 228 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Dla publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych: wartość dofinansowania wynosi 85%; w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%; w tym budżet państwa wynosi 0%; Dla podmiotów niepublicznych, innych niż podmioty lecznicze wartość dofinansowania wynosi 95%; w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%; w tym budżet państwa wynosi 10%;

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

2 115 066,89 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (DOCX 228 KB) - obowiązuje od 21 marca 2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - wersja archiwalna, obowiązująca do 20 marca 2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 838 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 957 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu (DOCX 228 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512-54-82

89 512-54-83

89 512-54-85

89 512-54-86

Godziny pracy punktu:

poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30       

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18

82-300 Elbląg

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620-09-13

55 620-09-14

55 620-09-16

Godziny pracy punktu:

poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734-11-09

87 734-11-10

87 610-07-77

Godziny pracy punktu:

poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Pytania można kierować także do pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Biura Planowania i Naboru Wniosków

tel.: 89 52 19 549

faks: 89 52 19 509

mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

Linki

Strona konkursu z pełną dokumentacją naborową

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020