Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.6

10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 7.03.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 358

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski składać mogą wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będzie przekazywane za pośrednictwem Operatorów (Wnioskodawców) wyłonionych w ramach konkursu dla trzech podregionów: olsztyńskiego, elbląskiego i ełckiego.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • 1 typ projektu: usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe;
 • 2 typ projektu: wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MŚP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych, w tym m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe dla właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające procesy zmiany.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej regionalny rynek pracy (PDF 2 MB) oraz w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

47 700 698,75 złotych (podregion olsztyński: 22 362 087,58 zł, podregion elbląski: 16 256 398,12 zł, podregion ełcki: 9 082 213,05 zł)

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 726 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 959 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  89 512 54 82
  89 512 54 83
  89 512 54 85
  89 512 54 86 


 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:
  lpielblag@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  55 620 09 13
  55 620 09 14
  55 620 09 16 


 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
  lpielk@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  87 734 11 09
  87 734 11 10
  87 610 07 77 


W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza (DOCX 94 KB).

Linki

Szczegółowy opis osi priorytetowej regionalny rynek pracy (PDF 2 MB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 726 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 658 KB)

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych (PDF 456 KB)

Załącznik 4 Karta oceny formalnej (PDF 492 KB)

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej (PDF 808 KB)

Załącznik 6 Wzór umowy (PDF 959 KB)

Załącznik 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych (PDF 1 MB)

Załącznik 8 Podręcznik (PDF 827 KB)