Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.4

10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 12.04.2016

W dniu 10.08.2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy opublikował wyniki naboru dla konkursu RPSW.10.04.01-IP.01-26-037/16

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

2016-07-04

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu RPO WŚ (w wersji papierowej) należy składać osobiście w IOK lub nadsyłać pocztą albo przesyłką kurierską.:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Kancelaria, pokój nr 8

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć:

• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego

• w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce (pokój nr 8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych(projekty konkursowe) o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.

- Lokalne Grupy Działania,

- podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu,

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:

1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług (wsparcie doradczo – szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji 2. i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).

2. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. dotacje wraz ze wsparciem pomostowym, dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy;

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

39 345 600,00

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

39 345 600,00

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały określone w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, pokój nr 115, 116 tel. (0 41) 36 41 624, (0 41) 36 41 625, e-mail:wup@wup.kielce.pl

Linki

Pełna dokumentacja naboru