Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.4

10.4 Redukcja emisji dla typów projektów nr 1), 2) i 3), RPO Pomorskiego

Zakończony 25.01.2019

Dnia 1 sierpnia 2019 roku uchwałą nr 772/66/19 Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs nr  RPPM.10.04.00–IZ.00-22–003/19 dla Działania 10.4. Redukcja emisji w ramach OP 10 Energia.

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego dofinansowanie otrzymało 6 projektów, które uzyskały najwyższą punktację w trakcie oceny strategicznej I stopnia. 

Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania: 16 926 054,43 PLN

Łączna wartość przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 11 282 879,44 PLN

Wyniki naboru 1.08.2019

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu (pdf 464 KB )

Skład Komisji Oceny Projektów (pdf 518 KB )

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w maju 2019 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2 80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu. 

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami: 

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej 

lub 

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres:

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu. (PDF 940 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostek administracji rządowej,

4) innych jednostek sektora finansów publicznych,

5) organizacji pozarządowych,

6) jednostek naukowych,

7) instytucji edukacyjnych,

8) szkół wyższych,

9) przedsiębiorców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 1) – 3) opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1)    rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,

2)    likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,

3)    budowę nowych i modernizację istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.

Uzupełniająco w ramach ww. typów projektów dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarzadzania energią.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerówA.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi (jeśli dotyczy) 

Obszar B – Specyficzne:

Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (obligatoryjne):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Kryteria strategiczne I stopnia (fakultatywne):

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Efekt ekologiczny

C.2. Partnerstwo

C.3. Wykorzystanie OZE

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. (PDF 940 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku objęcia projektu pomocą publicznąpoziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 10.4. w SzOOP RPO WP.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IOK przeznacza na dofinansowanie projektów w konkursie kwotę 12 317 689,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 940 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (ZIP 6 MB) 

Załączniki do regulaminu konkursu w wersji edytowalnej (ZIP 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 12 Regulaminu konkursu, (PDF 940 KB) Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy: 

• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP, 

• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.  

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie

Pytania i odpowiedzi

w sprawach dotyczących naboru dla Działania 10.4. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  • Aleksandra Budny, tel. (58) 326 81 16, e-mail: a.budny@pomorskie.eu,
  • Jolanta Trześniak, tel. (58) 326 88 43, e-mail: j.trzesniak@pomorskie.eu

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  • Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,
  • Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

Linki

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-10-4-redukcja-emisji-rpo-wp-2014-2020-dla-typow-projektow-nr-1-2-i--1