Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.4

10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 15.09.2020

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 117 – Punkt Przyjmowania Korespondencji

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Sposób składania wniosków

Dopuszczamy mieszany sposób podpisania i złożenia wniosku na konkurs (tradycyjny lub elektroniczny), przy czym decyzja o wyborze sposobu złożenia wniosku należy do wnioskodawców:

  • Sposób tradycyjny – Wnioskodawca oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) podpisuje/-ą wniosek w sposób tradycyjny w wersji papierowej. W LSI dostępnym pod adresem:  www.maks2.warmia.mazury.pl, należy potwierdzić wysyłkę do IOK, (zakładka „Tradycyjnie (wersja papierowa)” → „OK”), a następnie wydrukować wniosek w wersji papierowej (z pdf.) oraz podpisać przez osobę/y uprawnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy oraz Partnera/ów (o ile dotyczy). Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w WUP w Olsztynie.
  • Sposób elektroniczny (profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny) – Wnioskodawca oraz Partner/rzy (o ile dotyczy), podpisuje/-ą wniosek tylko w wersji elektronicznej (bez papierowej). W tym celu należy w LSI potwierdzić chęć złożenia podpisu elektronicznego (zakładka: Podpis elektroniczny” → „OK”). Wybierając ten sposób nie ma potrzeby składania wersji papierowej wniosku do WUP w Olsztynie.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.4 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), przy czym w konkursie zawęziliśmy grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu do wnioskodawców, którzy:

  • utworzą lub prowadzą żłobek,
  • utworzą lub prowadzą klub dziecięcy.

Miejsca opieki mogą być tworzone również u dziennych opiekunów, natomiast z uwagi na ich status, jako osób fizycznych, nie mogą oni występować w konkursie w roli wnioskodawców. W takiej roli występować mogą podmioty, które zatrudniają dziennych opiekunów (gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  • Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna (obligatoryjnie).
  • Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (fakultatywnie).

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.3 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

8 352 617,68 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro;
  • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55, 89 522 79 65;
  • mejlowo: m.palyska@up.gov.pl, d.kalski@up.gov.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu