Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT ZACH. (227/17), RPO Śląskiego

Zakończony 28.02.2018

Aktualizacja 6.11.2019 r.

6 listopada zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego. Do dofinansowania na prawie 1,2 mln zł został wybrany projekt pn. "Przebudowa zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski"

Aktualizacja 30.01.2019 r.

30 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował Listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów po zakończonym etapie kontraktacji. Aktualizacja dotyczy rezygnacji z podpisania umowy wniosku nr WND-RPSL.10.03.02-24-0187/18.

16 października 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT.

Do dofinansowania wybrano 4 projekty na łączną kwotę ponad 18 mln zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Aktualizacja 26.09.2018 r.

Informujemy, że określony w regulaminie naboru termin rozstrzygnięcia konkursu – został przesunięty z września 2018 na październik 2018 r. Wydłużenie terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury;
 9. Przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, której celem jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów - załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 11.2 przyjęta przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2414/227/V/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

26 083 200,00 PLN

6 147 058,82 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 10.3.2 (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 438 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 441 KB)

wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (PDF 413 KB)

wzór decyzji o dofinansowanie (PDF 617 KB)

wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 444 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 353 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

+48 32 +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308, +48 32 77 40 306.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020